top of page

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze reserveringen en diensten de navolgende voorwaarden van toepassing.

2. Definities

Onder de navolgende woorden wordt telkens het navolgende verstaan.


2.1 Hotel Oudegracht
Hotel Oudegracht, KvK Midden Nederland, KvK nummer 30247939, vestigingsnummer 000034723196


2.2 Dienst
Het door Hotel Oudegracht verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of ter beschikking stellen van (zaal) ruimte, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten en alles in de ruimste zin des woords.


2.3 Reserveringswaarde
De totale omzetverwachting van Hotel Oudegracht terzake deze overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen Hotel Oudegracht geldende prijzen, zoals vermeld in de door ons opgestelde bevestiging. Indien op het moment van annuleren bepaalde onderdelen van de overeenkomst zoals genoemd in de bevestiging nog niet geheel bekend zijn, zullen wij een minimale reserveringswaarde doorberekenen.


2.4 Annulering
De per e-mail door de gast aan Hotel Oudegracht gedane mededeling dat van één of meerdere overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt.


2.5 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van deze overeenkomst te verstrekken dienst.

3. Totstandkomen overeenkomst

Alle door Hotel Oudegracht gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud, tenzij schriftelijk of mondeling anders is overeengekomen. Reserveren is alleen on-line mogelijk via www.hoteloudegracht.nl. De overeenkomst komt tot stand met het verzenden van de reserveringsbevestiging door Hotel Oudegracht.

 

Hotel Oudegracht heeft het recht om aan gasten de toegang tot het hotel alsook het aanbieden van diensten te weigeren, indien naar haar inschatting een normale/ordentelijke bedrijfsvoering dit vergt. Hieronder valt ook het niet nakomen van de Huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen van een of meer vertegenwoordigers van Hotel Oudegracht bijvoorbeeld in het geval gasten (geluids)overlast veroorzaken voor omwonenden. 

4. Betaling en Annulering

4.1 Betalingwijze
Alle betalingen dienen te geschieden per bank of credit card. Annulering dient schriftelijk en gedateerd (per e-mail) te geschieden.


4.2 No show
In geval van no-show zal de gast in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen, uiterlijk op de datum van Aankomst ('ingangsdatum') die in de reserveringsbevestiging is vermeld.


4.3 Annuleringen
Voor annulering van de reservering geldt het navolgende:

 

4.3.1 'Best Flexible Rate'; betaling uiterlijk op de Ingangsdatum
a. Bij annulering meer dan 72 uur voor de ingangsdatum, is de gast niet gehouden enige vergoeding aan Hotel Oudegracht te betalen.
b. Bij annulering minder dan 72 uur voor de ingangsdatum is de gast gehouden Hotel Oudegracht een vergoeding van 100% van de reserveringswaarde te betalen.
c. Voor de toepassing van a. en b. van dit artikel geldt dat de dag van aankomst begint om 00.00 uur.

 

4.3.2 'Lowest Non Refundable Rate'; on-line betaling bij de reservering
Annulering is niet mogelijk, betalingen worden niet gerestitueerd.

5. Niet tijdige betaling

a. Indien en voorzover tijdige betaling door de gast achterwege blijft, is deze in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. In dat geval dient hij aan Hotel Oudegracht alle op de inning vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 hetgeen één en ander te vermeerderen met BTW.


b. Indien de gast in gebreke is dient hij aan Hotel Oudegracht verder te betalen de rente over het verschuldigde bedrag gelijk aan 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand wordt bij de berekening van de rente voor een gehele maand gerekend. Tenslotte komt aan Hotel Oudegracht een retentierecht toe op alle zaken die door of vanwege de gast in het hotel aanwezig zijn.
 

6. Aansprakelijkheid

Hotel Oudegracht is niet aansprakelijk voor letsel van gasten. Tevens is Hotel Oudegracht niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in Hotel Oudegracht zijn meegebracht door een gast. De gast vrijwaart Hotel Oudegracht tegen aanspraken van gasten terzake. Het hiervoor bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies en/of letsel te wijten is aan opzet of grove schuld van Hotel Oudegracht. De gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle handelingen van één hunner die leiden tot beschadiging of verlies van goederen en/of letsel aan Hotel Oudegracht, personen die vanwege Hotel Oudegracht werkzaam zijn en/of derden, alsmede voor alle schade veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Op alle reserveringen zijn tevens de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.

bottom of page